Adatvédelem

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

1. Általános

Adatkezelő: Tajerling Ágnes E.V.
Kapcsolati adatok:
Név: Tajerling Ágnes E.V.
E-mail cím:
panasz@nuptia.hu
Postai cím:
1117 Budapest, Alíz utca 6/b. D. ép. 3/3.

2. Fogalmak (forrás: https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar)

Érintett (Felhasználó):

bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Személyes adat:

A személyes adat minden olyan információ, amely valamely azonosított vagy azonosítható élő személlyel kapcsolatos. Mindazon információk, amelyek összegyűjtése egy bizonyos személy azonosításához vezethet, ugyancsak személyes adatnak minősülnek. azok, amik egyértelműen lehetővé teszik egy egyén pontos azonosítását.

Különleges adat:

A következő személyes adatok „különlegesnek” minősülnek, és különleges adatkezelési feltételek vonatkoznak rájuk:

 • a faji vagy etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre, a vallási vagy világnézeti meggyőződésre utaló személyes adatok;

 • szakszervezeti tagság;

 • személyazonosításra használt genetikai adatok és biometrikus adatok;

 • egészségügyi adatok;

 • a nemi életre vagy a nemi irányultságra vonatkozó személyes adatok.

Hozzájárulás:

Az önkéntes hozzájáruláshoz az érintettnek lehetőséget kell adni a szabad választásra, illetve biztosítani kell a hozzájárulás megtagadására vagy visszavonására vonatkozó lehetőséget anélkül, hogy ebből az érintettnek hátránya származnék.

Tiltakozás:

az érintett azon írásbeli nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

Adatkezelő:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés:

az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatfeldolgozás:

az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

Adattovábbítás:

az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés:

az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegsemmisítés:

az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Harmadik személy:

olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2. Mely személyes adatok kerülnek kezelésre?

Kommunikációs adatok

Ide tartozik bárminemű üzenet, mely

- weboldalon keresztül,

- e-mailben,

- közösségi média üzenetben,

- vagy bármilyen kommunikációs formában a Felhasználó eljuttat az Adatkezelőhöz.

Adatkezelés célja: a gördülékeny kommunikáció, illetve jogi igények esetén döntési alap szolgáltatására

Jogalap: a felhasználó igazolható érdeklődése a tevékenységünk felé, ami megnyilvánul a weboldal irányába címzett üzenetekben.

Vásárlói adatok

Minden adat, ami a szolgáltatások vásárlásával kapcsolatos.

- vásárló neve, (jogi személy esetében cégnév, adószám)

- számlázási címe,

- e-mail címe,

- vásárolt termék adatai.

Adatkezelés célja: A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Jogalap: a megrendeléssel létrejött szerződés teljesítése Felhasználó(k) vagy Esküvői Szolgáltató(k) számára

Felhasználói adatok

Gyűjtött adatok: weboldal használata során keletkező adatok

Adatkezelés célja: oldal biztonságának megőrzése

Jogalap: a felhasználó igazolható érdeklődése a tevékenységünk felé, ami megnyilvánul a weboldal irányába címzett üzenetekben.

Technikai adatok

Az oldal használata során keletkezett adatok:

- IP cím,

- a bejelentkezési információk,

- böngészőadatok,

- az egyes oldalak látogatási ideje,

- oldalmegtekintések és navigációs utak,

- az oldalak látogatásának száma és időpontja, időzónák, és a

- megtekintéskor használt készülék adatai
Az adatok forrása a Google Analytics.

Adatkezelés célja: a jobb felhasználói élmény biztosítása, további fejlesztések megvalósításának tervezése. A fenti információkat a Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

Jogalap: felhasználó érdeklődése a weboldal iránt

3. Adatgyűjtés módja

Személyes adatok gyűjtése direkt módon: a felhasználó direkten biztosítja a weboldal számára (regisztráció, megrendelés, üzenet küldése).
Bizonyos adatok az oldal használata során automatikusan kerülnek gyűjtésre, pl. ún. “cookie”-kal és hasonló technológiákkal. Ezek csak a felhasználó hozzájárulásának megadása után lépnek működésbe.
Bizonyos adatok külső partnerektől, mint például analitikai szolgáltatóktól, mint a Google (EU-n kívüli partner), hirdetési hálózatoktól, mint a Facebook™ (EU-n kívüli partner), illetve fizetési lehetőséget biztosító partnerek, mint a Simple Pay.

A Google Analytics alkalmazása

 1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

 2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

 3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

 4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

4. Adatvédelemmel kapcsolatos lépések

4.1. Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó ésszerű technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

Ide értve:

 1. a személyes adatok titkosítása

 2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítása

 3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képesség, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani (biztonsági mentések)

 4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelése, felmérése

 5. A kezelt adatokat tárolása, hogy azokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá. Papír alapú adathordozók esetében a fizikai tárolás, irattárazás rendjének kialakítása, elektronikus formában kezelt adatok esetén központi jogosultságkezelő rendszer alkalmazása

 6. Az adatok informatikai módszerrel történő tárolási módját úgy kell megválasztani, hogy a törlésnek visszaállíthatatlan legyen

 7. A papír alapú adathordozókat iratmegsemmisítő segítségével a személyes adatoktól meg kell fosztani. Elektronikus adathordozók esetében az elektronikus adathordozók selejtezésére vonatkozó szabályok szerint kell gondoskodni a fizikai megsemmisítésről, illetve szükség szerint előzetesen az adatoknak a biztonságos és visszaállíthatatlan törléséről.

 8. Konkrét adatbiztonsági intézkedések:

Fizikai védelem:

 • A dokumentumok biztonságos, jól zárható, száraz helyiségben elhelyezése

 • Az adatkezelést végző a munkavégzése során csak úgy hagyja el azt a helyiséget, ahol adatkezelés folyik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja

 • A személyes adatokat csak az arra jogosult személyek ismerhetik meg, azokhoz harmadik személyek nem férhetnek hozzá.

 Informatikai védelem

 • Az adatkezelés során használt számítógépek és mobil eszközök (valamint egyéb adathordozók) a Szolgáltató birtokát képezik

 • A Szolgáltató által használt személyes adatokat tartalmazó számítógépes rendszer vírusvédelemmel ellátott

 • A digitálisan tárolt adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató rendszeresen adatmentéseket és archiválásokat hajt végre.

 • A központi szerver géphez csak megfelelő jogosultsággal és csak az arra kijelölt személy(ek) férnek hozzá

 • A számítógépeken található adatokhoz kizárólag felhasználónévvel és jelszóval lehet hozzáférni.

4.2 Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Az adatvédelmi incidens a GDPR 4. cikk 12. pontja értelmében a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését (rendelkezésre állás sérülése), megváltoztatását (integritás sérülése), jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést (bizalmas jelleg sérülése) eredményezi.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet.

Az érintett részére adott tájékoztatásban

- ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét

- közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit

- ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket

- ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem szükséges tájékoztatni, ha a következő feltételek valamelyike teljesül:

- az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

- az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

- a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

4.3 Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Ha az adatkezelő már észszerű mértékű bizonyossággal bír az incidens bekövetkeztéről, de még nem rendelkezik minden információval azzal kapcsolatban, érdemes – a 72 órás határidő betartása érdekében – a szakaszos bejelentés lehetőségével élni. Az ilyen jellegű bejelentések az annak pillanatában nem ismert információkkal később kiegészíthetők, helyesbíthetők, módosíthatók.

5. Marketing jellegű kommunikáció - Hírlevél

Szolgáltató a Honlap láblécében találhat feliratkozási űrlapon lehetővé teszi Felhasználó számára, hogy feliratkozzon hírlevélre. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során a Felhasználó által megadott adatokat kezel.

A Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti a hírlevél alján található "Leiratkozás" linkre történő kattintással.

Ebben az esetben Szolgáltató minden - a hírlevelek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.

6. Adatkezelés időtartama

A regisztrációs folyamat során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Felhasználó a regisztráció törlését vagy adatainak módosítását bármikor kérheti a Fiók/Felhasználói fiók törlése menüpontján keresztül. A véglegesítést követően Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait véglegesen törli rendszeréből, melyek visszaállítása lehetetlen.

8. Adatfeldolgozók köre

8.1.Tárhely-szolgáltatás:

Cégnév: Rackforest Zrt.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em B05001 a.
E-mail: info@rackforest.hu
Telefon: +36-1-211-0044

8.2. Hírlevélszoftver szolgáltató:
Webhely: http://www.mailchimp.com
Cégnév: Rocket Science Group (Mailchimp)
Székhely: LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000. Atlanta,
GA 30308 USA,

8.3. Számlázó szoftver szolgáltató:
Cégnév: Billingo Technologies Zrt.
Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6.
E-mail:hello@billingo.hu

8.4. Online fizetés

Cégnév: OTP Mobil Szolgáltató Kft.
Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.
E-mail: ugyfelszolgalat@simple.hu 
Telefon: +36 1/20/30/70 3-666-611

9. Látogató jogai

Tájékoztatáshoz való jog
Felhasználó jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.
Szolgáltató a Felhasználó írásbeli kérésére tájékoztatást ad

- a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról,

- az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,

-hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban megadja a kért tájékoztatást.

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel a Szolgáltatóhoz vagy annak munkatársához fordulhat:

9.1. Felhasználó jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a Honlap láblécében szereplő e-mail címen. A törlés azonban nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi (pl. számviteli szabályozás).

A helyesbítésről és a törlésről a Felhasználót, valamint mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban köteles közölni a helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

9.2. Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

9.3 Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja:

Név: Tajerling Ágnes E.V.

Levelezési cím: 1117 Budapest, Alíz utca 6/b D. ép. 3/3.

E-mail cím: info@nuptia.hu

9.4.Jogorvoslati lehetőségek
Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

10. "COOKIE-K"

A Nuptia.hu weboldal ún. “cookie”-kat használ, melyek a felhasználó hozzájárulása után lépnek működésbe.

A Nuptia.hu weboldal első látogatásakor, a képernyő felső részén felugrik egy felirat arról, hogy a weboldal cookie-kat (sütiket) használ, A cookie-k (sütik) használatához a felhasználó a „Sütik elfogadása” gomb megnyomásával járul hozzá. Hozzájárulás hiányában, illetve a már korábban megadott hozzájárulás elutasítása esetén a honlap nem helyez el cookie-kat (sütiket) a felhasználó böngészőjében.

Amennyiben a felhasználó szeretné megtiltani ezeknek a technológiáknak a nem személyes adatok rögzítését, az megtehető az alábbi módokon:

 • a webhelyen megjelenő cookie figyelmeztetések segítségével letiltható ezek betöltődése

 • a böngészőben a “cookie”-k letiltásával